41st ACT Seniors Tennis Tournament          22 - 25th ARIL 2011      WESTON CREEK